Udruženje građana „Duga“ Ada


UG „Duga“ Ada osnovano je 31. jula 2001. godine, dok je 7. avgusta 2001. registrovano od strane Saveznog ministarstva pravde. Udruženje čini tim mladih i kompetentnih ljudi, čija se inicijativa, rad i organizacija prevashodno usmerava ka pružanju pomoći onima, kojima je to najpotrebnije.

Naš rad se prvenstveno orijentiše ka deci iz siromašnih porodica, deci sa posebnim potrebama i deci, koja potiču iz marginalizovanih grupa stanovništva. Putem mnogobrojnih projekata razvijamo sistem vrednosti, pokrećemo i vodimo edukativni rad sa decom i omladinom, sve u cilju poboljšanja uslova za normalno odrastanje i unapređenje dečijih prava i sloboda.

Istraživanjem socijalnog okruženja, identifikujemo najsiromašnije strukture stanovništva u cilju distribucije humanitarne pomoći, pružanja pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim licima. Organizujemo razne humanitarne aktivnosti i pomažemo pri rešavanju mnogobrojnih problema, težeći ublažavanju posledica siromaštva. Pružamo neposrednu pomoć ljudima u nevolji, putem hrane, odeće, obuće, higijenskih paketa, a sve to zahvaljujući nizu donacija i realizovanju projekata.

Uzevši u obzir, da se sedište našeg udruženja nalazi u multikulturalnoj sredini, kroz svoj rad težimo ka unapređenju saradnje među različitim nacionalnim grupama, uz poštovanje različitosti i promovisanje tolerancije. UG „Duga“ prevashodno stavlja akcenat na  posebno rizične grupe, bez obzira na obrazovanje, nacionalnu, versku, političku i drugu pripadnost.

Poboljšanje kvaliteta života građana naš je krajnji i vrhunski cilj. Na putu ka ovom cilju ostvarili smo saradnju sa organizacijama civilnog društva, javnog i privatnog sektora, a sve u cilju osnaživanja lokalne zajednice.

UG „Duga“ vođena je motom da je društvo zaista onoliko jako i stabilno, kao što je njegov najslabiji član.