Seminar: „Pisanje projekata“

Subotica: 09. – 11. septembar 2011. godine

Trodnevni seminara za pisanje projekata – osnovni nivo. Mesto događanja: Studentski centar Subotica. Predavač: Ruža Helać iz Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine. Tema: Uvod u pisanje projekata, problem, cilj, ciljne grupe, rezultati, zadaci, aktivnosti, evaluacija, monitoring i budžet projekta. Izrada predloga projekta – I deo i II deo.

Seminar: „Neprofitni sektor i kampanje“

Ada: 01. jul 2011. godine

Treći deo višednevnog seminara za pisanje projekata. Mesto događanja: poslanički klub. Predavač: Balaša Endre iz Asocijacije za razvoj opštine Bačka Topola. Tema: NVO, strateški i projektni pristup razvoju organizacije, timski rad, privlačenje sredstava za rad NVO, upravljanje organizacijom.

Seminar: “Kreiranje i razvoj lokalnih politika – Evropska dimenzija“

Palić: 16. jun 2011. godine

Mesto događaja: Hotel Elitte, Palić. Druge konsulatacije i ujedno treći seminar grupe za zapošljavanje povodom gore navedenog projekta. Predstavljanje dosadašnjih aktivnosti grupa na realizaciji odabranih akcija i konsultacije sa koordinatorkama grupe Svetlanom Mihajlović Bošnjaković i Draganom Lajić i koordinatorkom projekta Marijom Srdić. Takođe, predavanje „Lokalni saveti za zapošljavanje 2005 – 2011 – stanje i izazovi“ Vladimira Srdića, direktora pokrajinske službe NSZ.

Seminar: „EU TACSO orijentaciona trening sesija: Kako pristupiti fondovima Evropske Unije

Ada: 01. jun 2011. godine

Drugi deo višednevnog seminara za pisanje projekata. Mesto događanja: poslanički klub. Predavač: Balaša Endre iz Asocijacije za razvoj opštine Bačka Topola.

Ciljevi treninga: razemeti kontekst pribavljanja sredstava NVO u Srbiji, razumeti postojeće finansijske mogućnosti, ciljeve i prioritete EU fondova i prepoznati EU programe relevantne za NVO u Srbiji, upoznati se sa sadržajem konkursne dokumentacije po standardima EU, upoznati se sa osnovama planiranja aktivnosti i budžeta EU projekata.

Seminar: “Uspostavljanje održive usluge i program rada dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju”

Senta: 26. – 31. maj 2011. godine

Teme: strateški kontekst i pravi okvir za uspostavljanje usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i obezbeđivanje i razvoj usluge dnevnog boravka u kontekstu reforme sistema socijalne zaštite, struktura programa radi i principi na kojima se zaniva program rada i program usluge dnevnog boravka, procena potreba deteta sa smetnjama u razvoju, izrada individualnog plana podrške za dete sa smetnjama u razvoju (u oblasti komunikacije i međuljudskih odnosa, u oblasti saznajnih sposobnosti i učenja, za dete čije ponašanje predstavlja izazov) i zaštita deteta sa smetnjama u razvoju od zloupotrebe, zlostavljanja i zanemarivanja.

Poslednjih godina, u okviru brojnih projekta kojima se podržava reforma sistema socijalne zaštite, koja kao osnovnu liniju podržava razvoj usluga u zajednici za posebno osetljive grupe, lokalnim zajednicama se pruža snažna podrška u razvoju ove usluge socijalne zaštite. Kao rezultat tog procesa beleži se veliki  broj novoosnovanih dnevnih boravaka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju,  najčešće projektno uspostavljenih.

Program obuke namenjen je jednako predstavnicima lokalne samouprave u kojima se razvija usluga dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju i neposrednim pružaocima usluge. Ovaj akreditovan program obuke je razvijan i pilotiran u okviru projekta Podrška lokalnom razvoju malih i nedovoljno razvijenih oština i Podrška lokalnim zajednicama za ostavarivanje socijalne inkluzije. Oba projekta su finansirana sredstvima u okviru  bilateralne pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji i sprovode se kroz partenrstvo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO-a), Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS-a) i IMG-ja (International Management Group).

Seminar: „Da govorimo istim jezikom“ prvi koraci ka pisanju predloga projekta

Ada: 19. maj 2011. godine

Prvi deo višednevnog seminara za pisanje projekata. Mesto događanja: poslanički klub. Predavač: Balaša Endre iz Asocijacije za razvoj opštine Bačka Topola. Tema: ključni pojmovi u svetu projekata, strateški i projektni pristup budžetu, smernice za podnosioce predloga projekta, projektne ideje, timski rad.

Seminar: „Da govorimo istim jezikom“ prvi koraci ka pisanju predloga projekta

Ada: 19. maj 2011. godine

Prvi deo višednevnog seminara za pisanje projekata. Mesto događanja: poslanički klub. Predavač: Balaša Endre iz Asocijacije za razvoj opštine Bačka Topola. Tema: ključni pojmovi u svetu projekata, strateški i projektni pristup budžetu, smernice za podnosioce predloga projekta, projektne ideje, timski rad.

Seminar: „Metodologija i izvođenje obuke“

Beograd: 13. – 16. april 2011. godine

Obuka organizovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kao drugi deo obuke koju finansira UNICEF.

Seminar: “Kreiranje i razvoj lokalnih politika – Evropska dimenzija“

Kikinda: 11. – 12. april 2011. godine

Mesto događaja: Centar za stručno usavršavanje. Prve konsulatacije i ujedno drugi seminar grupe za zapošljavanje povodom gore navedenog projekta. Predavanje Sanje Nikolin i konsultacije sa koordinatorkama grupe Svetlanom Mihajlović Bošnjaković i Draganom Lajić i koordinatorkom projekta Marijom Srdić.

Teme seminara: prvi dan – podaci, ciljne grupe i poruke; naša akcija; input o komunikacijama; i drugi dan – predstavljanje akcija, doterivanje na osnovu komentara i završna diskusija; konsultacije sa koordinatorkama grupe za zapošljavanje.

Seminar: „Uspostavljanje održive usluge i program rada dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“

Beograd: 1. – 5. april 2011. godine

Obuka organizovana od strane Republičkog zavod za socijalnu zaštitu, kao prvi deo obuke koju finansira UNICEF.

Seminar: “Uspešno komuniciranje i dobar poslovni imidž“

Ada: 1. april 2011. godine

Teme seminara: uspešna komunikacija i dobar imidž, psihološki aspekt komuniciranja, veština poslovnog pregovaranja, specifičnosti komuniciranja sa teškim klijentima i trema u komuniciranju.

Predavač: profesor dr. Miljojko Bazić iz Beograda

Mesto održavanja: Hotel Park Ada – srednja sala.

Svrha stručnog seminara je da se pomogne privatnim i državnim organizacijama da se na polju komuniciranja i odnosa sa javnošću usavrše. Na seminaru prezentovana saznanja i praktična iskustva koja se prezentuju na prestižnim univerzitetima u svetu. Ta saznanja i iskustva pomažu da se promeni i unapredi kako lični, tako i poslovni imidž kod savremenih poslovnih ljudi i organizacija.

Seminar: “Kreiranje i razvoj lokalnih politika – Evropska dimenzija“

Zrenjanin: 25. – 27. mart 2011. godine

Mesto održavanja: Hotel Vojvodina. Teme seminara:

 • Lokalne samouprave u Srbiji i EU kontekst – Kancelarija za Evropske integracije RS
 • Karakteristike tržišta rada, nezaposlenost, uticaj ključnih socijalnih partnera na sferu zapošljavanja, pravni osnov za formiranje i strukturu LSZ, uloga LSZ – način rada i aktivnosti, normativna akta LSZ, informisanje o radu LSZ, problemi u formiranju i radu LSZ, način prevazilaženja problema, prednosti lokalne samouprave koje imaju formirani LSZ, primeri dobre prakse – Svetlana Mihajlović Bošnjaković, NSZ Filijala Sremska Mitrovica;
 • Specifičnosti položaja žena i mladih na tržištu rada – Aleksandra Vladisavljević;
 • LAPZ – informacije o sufinansiranju programa i mera iz budžeta RS, osnovne informacije o LAPZ, osnovni elementi LAPZ i njegova izrada – Dragana Lajić, NSZ Filijala Sremska Mitrovica;
 • Zapošljavanje u oblasti organske proizvodnje – Jozef Gašparovski.

SEMINAR: DA GOVORIMO ISTIM JEZIKOM – Prvi koraci ka pisanju predloga projekata

Ada: 23. Oktobar 2009.

U poslaničkom klubu SO Ada održan je prvi deo programa edukacije o pisanju predloga projekata. Cilj prvog dela kursa je bio, da se učesnici upoznaju sa osnovama projektnog rečnika, kao i fazama pripreme predloga projekta tj. da im se pruže osnovna znanja o pisanju predloga projekata, kako bi nakon završetka kursa,  mogli primeniti stečena znanja u svojim organizacijama. Polaznici kursa bili su predstavnici lokalne samouprave, javnih institucija, nevladinih organizacija, kao i svi zainteresovani građani opštine Ada.

Predavači: Endre Balaša iz Asocijacije za razvoj Bačke Topole  i Dušan Civrić iz UG „Duga“

SEMINAR: Jačanje kapaciteta kroz direktnu saradnju Saveta za međunacionalne odnose sa nevladinim organizacijama i nezavisnim telima

Ada: 24. Septembar 2009.

Početkom godine Centar za istraživanje etniciteta je, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Vojvodine, Sandžaka i jugoistočne Srbije, počeo sa realizacijom makroprojekta Međuetnički odnosi na lokalnom nivou u Srbiji: Jačanje participativnih politika i praksi, koji je podržala Delegacija EU u Srbiji. Partner Centra za Vojvodinu je NVO “Duga”. Cilj ovog projekta je  jačanje lokalne demokratije u oblasti ljudskih prava i međuetničkih odnosa. Konkretni ciljevi projekta su: promocija i uspostavljanje Saveta za međunacionalne odnose u multietničkim zajednicama, te jačanje kapaciteta i poboljšanje učinka rada već postojećih saveta, kako bi oni postali funkcionalna tela koja uspešno rade na zaštiti ljudskih i manjinskih prava i na prevenciji konflikata na lokalnom nivou.

U sklopu pokrenute akcije,  24. septembra 2009. NVO “Duga” organizuje seminar „Jačanje kapaciteta kroz direktnu saradnju Saveta za međunacionalne odnose sa nevladinim organizacijama i nezavisnim telima“ u poslaničkom klubu SO Ada. Seminar je namenjen predstavnicima Skupštine opštine Ada, koji su nadležni za formiranje Saveta za međunacionalne odnose i predstavnicima nevladinog sektora iz ove opštine. Cilj seminara je da pomogne učesnicima, relevantnim akterima u procesu formiranja Saveta, da identifikuju probleme u formiranju i radu Saveta i da ponudi moguća rešenja za prevazilaženje uočenih problema. Seminar je organizovan u saradnji sa kancelarijama državnog i pokrajinskog Zaštitnika građana.

SEMINAR: MOBING – ŠTA JE TO?

Ada: 25. Januar 2008. godine

Seminar je jedna od planiranih aktivnosti nacionalnog projekta „Mobing – izgradnja mreže prve generacije organizacija u Srbiji“ u organizaciji Užičkog centra za ljudska prava i demoratiju iz Užica, Felicitas iz Beograda i UG „Duga“ iz Ade.
Zainteresovanim predstavnicima lokalnih institucija i organizacija, na seminaru je predstavljen pojam mobinga iz psihološkog, sociološkog i političkog aspekta i studija slučaja mobinga u našoj sredini. Seminar su vodile Vera Kondić, psihološkinja, i Gordana Savić, koordinatorka projekta.

SEMINAR: USPEŠAN TIM, PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

Ada: 15, 16. i 17. Januar 2008. godine

UG „Duga“ je organizovalo trodnevne edukativne radionice za novozaposlene radnike u opštinskoj upravi preko Javnih radova. U toku radioničarskog rada, učesnici su prošli kroz osnovne principe formiranja i vođenja uspešnog tima i pisanje predloga projekata. Radionice je vodila Olivera Pašić, psihološkinja.

SEMINAR: EDUKACIJA ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA

Totovo selo: 15. i 16. decembar 2007. godine

Asocijacija za razvoj opštine Bačka Topola organizovala je dvodnevni metodički seminar i trening za buduće organizatore manifestacija i javnih događaja. Seminar je pružio odgovore na pitanja kako najefikasnije organizovati manifastaciju, kako pokrenuti zajednicu, kako rukovoditi finansijama, a istaknuti su i najzanačajniji konkursi iz ove oblasti. Seminar su vodile Klara Karolji, menadžerka umetnosti i marketinga i dr Ildiko Sondi, glavna urednica manifetacije Javne noći u kafićima u Segedinu.

SEMINAR: TRENING ZA MONITORING EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA

Beograd: 14. i 15. -Decembar 2007. godine

Seminar organizovao Centar za demokratiju

Na seminaru su izlagali :

 • Prof. dr Ksenija Petovar, Centar za demokratiju: Pojam ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, Monitoring ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava;
 • Biljana Tomić, koordinatorka pravnih programa, Centar za demokratiju: Međunarodni dokumenti o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Zakonodavstvo u Srbiji;
 • Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo rada i socijalne politike : Prava po osnovu bezbednosnih i zdravih uslova rada;
 • Vladimir Perić, zamenik dir. Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: Mirno rešavanje radnih sporova – zakon i praksa.

Teorijske okvire potkrepili su pozitivni primeri iz iskustva nevladinih organizacija.

Seminar organizovao Centar za demokratiju

Na seminaru su izlagali :

 • Prof. dr Ksenija Petovar, Centar za demokratiju: Pojam ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, Monitoring ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava;
 • Biljana Tomić, koordinatorka pravnih programa, Centar za demokratiju: Međunarodni dokumenti o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Zakonodavstvo u Srbiji;
 • Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo rada i socijalne politike : Prava po osnovu bezbednosnih i zdravih uslova rada;
 • Vladimir Perić, zamenik dir. Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: Mirno rešavanje radnih sporova – zakon i praksa.

Teorijske okvire potkrepili su pozitivni primeri iz iskustva nevladinih organizacija.

SEMINAR: JAVNI NASTUP I GOVORNIŠTVO

Novi Sad: 14. i 15. Decembar 2007. godine

Seminar je realizovan u okviru programa Stalne konferencije gradova i opština i Misije OEBS u Srbiji.
Seminar su vodili Aleksandra Knez-Milojković i Zoran Krtinić.
Učesnici seminara su se upoznali sa mehanizmima dobre komunikacije i tehnikama prezentacije (verbalnim, neverbalnim i tehničkim) neophodnim da bi jedan javni nastup rezultirao uspehom, a u toku simulacije javnog nastupa imali su priliku da stečene teorijske okvire primene u praksi (ili bar pokušaju!).

SEMINAR: JAVNO ZASTUPANjE

Novi Kneževac: 17. i 18. Novembar 2007. godine

U organizaciji Društva MS Severnobanatskog okruga održan je dvodnevni seminar na temu „Javno zastupanje“. Seminar je vodila trenerica Ivanka Jovanović iz beogradskog „Tri tima“.
Učesnici seminara su se upoznali sa konceptom javnog zastupanja i sličnim konceptima, a tokom radioničarskog rada savladani su osnovni koraci u procesu javnog zastupanja (izbor teme/problema, postavljanje cilja i zadataka, izrada karte moći, formiranje i prenošenje poruke, izrada plana primene).

SEMINAR: INKLUZIVNO OBRAZOVANJE Perspektive u Srbiji i iskustva iz okruženja

Pančevo: 01. Novembar 2007 – 04. Novembar 2007.  godine

Konferencija održana u organizaciji Udruženja studenata sa hendikepom.

Na konferenciji su izlagali:

 • dr. Slobodan Vuksanović – Ministar prosvete i sporta RS;
 • Slađana Marković- Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom;
 • Jadranka Jelinčić – izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo i drugi.

Obuhvaćene teme: „Pojam i značaj inkluzije“; „Primena inkluzije u praksi“; „Inkluzivno obrazovanje kroz mrežu nastavnika i škola“; „Proces implementacije inkluzije“; „Škola po meri deteta“; Savet za prava deteta“; „Savet za pitanja osoba sa invaliditetom“; „Jednake šanse u srednjem obrazovanju“; Ispitivanje položaja učenika i učenica sa hendikepom“.

SEMINAR: PISANJE PREDLOGA PROJEKTA I IZVEŠTAVANJE

Novi Kneževac: 31. Januar 2007- 01. Februar 2007. godine

Seminar je održan u organizaciji Udruženja osoba sa MS-om Severnobanastkog okruga. Obuhvaćene su sve stavke pisanja predloga projekta – od propratnog pisma, sažetka projekta, opisa problema i željenih rezultata, opisa aktivnosti, koje će biti održane, budžeta, sve do evaluacije projekta.