„Povećanje efikasnosti socijalne usluge kroz međuopštinsku saradnju i promociju aktivacije (angažovanje radne snage) ranjivih grupa na lokalnom nivou“

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Udruženje građana „Duga“ – Ada je osnovano 2001. godine i od tada se aktivno bori protiv siromaštva. Uz našu podršku 2005. godine u opštini Ada osniva se Kancelarija za borbu protiv siromaštva koja predstavlja primer dobre prakse koji se dana širi na teritoriji cele Srbije. Projekat predstavlja šansu za dve opštine u Srbiji da usvoje model socijalne politike na lokalnom nivou koji podrazumeva:
Identifikaciju (mapiranje) socijalno ugroženog stanovništva kojim se rešava jedan od najistaknutijih problema u postojećem sistemu socijalne zaštite – nedostatak informacija o situaciji na terenu. Proces socijalnog mapiranja će se koristiti i da pružaju informacije stanovništvu u udaljenim područjima o različitim socijalnim uslugama koje su dostupne u ciljnoj zoni.
Uspostavljen opštinski organ za pružanje pomoći krajnjim korisnicima – lokalne Kancelarije za smanjenje siromaštva, kao centra za pružanje znanja i pomoć najugroženijim građanima.
Aktivacija (radno angažovanje) nezaposlenog radno sposobnog stanovništva koje će biti podržano kroz uspostavljene zainteresovane strane foruma koje će okupiti javne institucije, civilno društvo i privatne kompanije da identifikuju različite mogućnosti za angažovanje. Radno angažovanje će povratiti dostojanstvo korisnika i pružiti priliku ranjivim grupama (posebno Romima) koji u većini slučajeva nisu ni dobili priliku da rade i da se upoznaju sa potencijalnim budućim poslodavcima.
Uvođenje koncepta međuopštinske saradnje u pružanju usluga gde se koncept gradi na iskustvima i naučenim lekcijama, uvođenjem novih mera i poboljšanjem saradnje i razmenom najboljih praksi između opština obuhvaćenih ovim projektom i onih pokrivenih u prethodnim. Postoje opštinske službe koje ne sarađuju iako imaju nadležnost da to učine. Neadekvatni finansijski resursi ili nedovoljni kapaciteti su česti razlozi za slabo pružanje usluga. Ovaj projekat će predstaviti koncept međuopštinske saradnje i samim tim će se olakšati zajedničko planiranje i razvoj socijalnih usluga, tako da se efikasnije i efektivnije radi.

Opšti cilj projekta je promovisanje efikasne upotrebe resursa kroz partnerstva različitih aktera uključenih u pružanje podrške ugroženim grupama.
Specifični cilj je implementacija novih mera lokalne socijalne politike radi indentifikovanja potrebne pomoć i aktivacije najsiromašnijih i najugroženijih članova zajednice kroz radno angažovanje.
Projekat će biti realizovan između svih koji su aplicirali: Ada, Nova Crnja, Sremska Mitrovica, Ruma i javnih institucija i preduzeća. Razne komponente projekta uključuju opštine i njihove socijalne službe, javni, civilni i privatni sektor, kao i krajnje korisnike. Krajnji korisnici projekta su najugroženije i najsiromašnije stanovništvo u ciljanim zajednicama: odrasle nezaposlene osobe koje imaju radnu sposobnost, ljudi sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi. Najmanje 50% korisnika će biti žene. Kroz izradu efikasnijih lokalnih socijalnih politika, budžet opštine može biti bolje iskorišćen za za razne potrebe zajednica.

Očekivani rezultati:
Procena ljudi koji žive ispod granica siromaštva ili u teškim uslovima života u ciljnim zajednicama
Povećanje efikasnosti socijalnih usluga
Uspostavljanje međuopštinske saradnje u pružanju socijalne usluge
Da se uvede radno angažovanje stanovništva koje je sposobno za rad i da funkcioniše

Projekat „ Povećanje efikasnosti socijalne usluge kroz međuopštinsku saradnju i promociju aktivacije (angažovanje radne snage) ranjivih grupa na lokalnom nivou“ realizuje Udruženje građana „Duga“ – Ada i ukupno trajanje projekta je 18 meseca. Vrednost projekta je 119,866.22 evra, od čega 105,616.22 evra donira Evropska unija.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Pripremne aktivnosti – potpisivanje ugovora


1.1. Obuka za socijalno mapiranje


1.2. Socijalno mapiranje – terenski rad
1.3. Socijalno mapiranje – kreiranje baze
1.4. Informaciona kampanja projekta

  • Konferencija otvaranja projekta

  • Poseta Karađorđevića Opština Ruma

  • Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv siromaštva
  • Otvaranje Kancelarija u Rumi i Sremskoj Mitrovici

  • Internacionalna promocija primera dobre prakse društveno korisnog rada

  • Sajam usluga socijalne zaštite u Novom Sadu

2.1. Adaptiranje softvera
2.2. Mapiranje socijalnih usluga
2.3. Obuka za osnivanje Kancelarija za smanjenje siromaštva


2.4. Treniranje članova Kancelarija za smanjenje siromaštva za rad sa korisnicima
2.5. Pomoć korisnicima u Kancelarijama za smanjenje siromaštva
2.6. Monitoring rada Kancelarija za smanjenje siromaštva


3.1. Identifikovanje potreba i mogućnosti međuopštinske saradnje


3.2. Izgradnja razumevanja o prednostima međuopštinske saradnje


3.3. Definisanje obima i mehanizama međuopštinske saradnje
3.4. Praćenje efikasnosti međuopštinske saradnje i preporuke za poboljsanje
3.5. Promocija rezultata u drugim zainteresovanim opštinama


4.1. Sastanci i treninzi sa javnim preduzećima radi promocije radnog angažmana
4.2. Uspostavljanje foruma svih sektora u socijalnoj aktivaciji
4.3. Razvoj kriterijuma za radno angažovanje


4.4. Kamp
4.5. Monitoring procesa angažovanja radne snage
4.6. Preporuke za radni angažman