IPA PROJEKAT- PREKOGRANIČNA INICIJATIVA ZA UKLJUČIVANJE

SOCIJALNO UGROŽENIH GRUPA

RUMUNIJA-SRBIJA

 

Projekat je usmeren ka osobama koje se nalaze u osetljivim i manjinskim grupama,  olakšavanju procesa integracije u EU na teritoriji opštine Ada, izrada Priručnika koji će im pomoći u ostvarivanju svojih prava kao i razmena iskustava zaposlenih u svim javnim institucijama sa partnerima iz Rumunije (Dom zdrvalja Ada, SUD, SUP, Centar za socijalni rad, Odbor za smanjenje siromaštva, nevladina udruženja i dr.).

Osnovna ideja projekta je socijalna integracija osetljivih  i manjinskih grupa na teritoriji opštine Ada, izrada Priručnika o ljudskim i manjinskim pravima  i razmena iskustava zaposlenih u institucijama  koje se bave problemima socijalno ugroženih  i manjinskih grupa (Roma, osoba sa invaliditetom, izbeglog, prognanog i raseljenog lica, korisnika socijalne pomoći i dr.) i  informisanje o pravima socijalne i zdravstvene zaštitte i stvaranje boljeg odnosa i uklanjanje predrasuda u  odnosu sa zaposlenim osobljem u javnim institucijama.

Osetljive, marginalizovane i manjinske grupe pretežno imaju slabiji pristup informacijama o socijalnoj zaštiti,  zdravstvenim uslugama, mogućnosti zaposlenja i dr. Organizovanjem edukacija osoba iz osetljivih, manjinskih i marginalizovanih grupa uticalo bi se na povećanje informisanosti, podsticala bi se pravednost i poštovanje zakona o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Kroz edukaciju bi se takođe informisali o mogućnosti zaposlenja, izradi CV-a, propratnog pisma i načina pripreme za prvi  poslovni intervju.

Na osnovu informacija i evaluacija rada Odbora za smanjenje siromaštva, da su osetljive grupe izložene nepovoljnom tretmanu i predrasudama pri ostvarivanju svojih prava iz socijalne, zdravstvene i druge zaštite potrebno je izvršiti edukaciju osoba zaposlenih u javnim institucijama i razmenu iskustava sa partnerima iz Rumunije.

U toku rada sa osetljivim grupama omogućiće se poseta svim javnim institucijama Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, SUD, SUP, Nacionalna služba za zapošljavanje, nevladina udruženja, Odbor za smanjenje siromaštva i dr.) koje imaju glavnu ulogu u ostvarivanju zakonskih prava svakog građana. Na osnovu ovakvih poseta zaposleno osoblje će biti upoznato sa problemima osetljivih grupa u toku ostvarivanja njihovih prava, a i uticaće se na  smanjenje straha kod mnogih osoba iz datih ranjivih grupa od datih institucija.


Investiranje u vašu budućnost!
IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija je finansiran od strane Evropske Unije u
okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansiran od strane država učesnica programa.
Za više informacija posetite sajt www.romania-serbia.net.

 

Projekat finansira Evropska unija